Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvod

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí služieb (ďalej aj len ako ,,Zmluva“) uzatvorenej medzi Vami a spoločnosťou Daniel Ferenčík, Mlynarovičova 1595/4, 851 04 Bratislava V., SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO : 44970862, IČ DPH: SK1081729847, (ďalej aj len "Poskytovateľ") na používanie služieb poskytovaných prostredníctvom svojej internetovej stránky. Ich užívanie je podmienené uzatvorením Zmluvy medzi Poskytovateľom a Používateľom a zaplatením poplatku za užívanie služieb. Mali by ste sa oboznámiť s celým znením týchto obchodných podmienok, pretože všetky uvedené podmienky sú dôležité a ako celok tvoria obsah Zmluvy, ktorá bude po vašom vyjadrení súhlasu s týmito podmienkami pre vás záväzná.

II. Služby

 1. Služby sú poskytované sprístupnením k výučbovým záznamom Poskytovateľa. Poskytovateľ sprístupní Služby Používateľovi po úhrade poplatku za Služby, ktorý uhradí podľa pokynov Poskytovateľa na internetovej stránke www.photovia.sk.
 2. Podmienkou uzatvorenia Zmluvy je riadna registrácia Používateľa podľa pokynov Poskytovateľa na vyššie uvedenej internetovej stránke. Registrovaný Používateľ, ktorý má záujem o využívanie Služieb Poskytovateľa tieto Služby môže využívať až po úhrade poplatku za Služby a to v zmysle platného cenníka Poskytovateľa. Úhradou poplatku za Služby sa Zmluva považuje za uzatvorenú, pričom jej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Všeobecné obchodné podmienky.
 3. Zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Používateľovi po obdržaní jeho poplatku za Služby Používateľom vybrané e-learningové kurzy (v texte aj len ako ,,Služby“) podľa platného cenníka Poskytovateľa a aktuálnej ponuky na internetovej stránke www.photovia.sk.
 4. Používateľ berie na vedomie, že Služby budú sprístupnené až po riadnom uhradení poplatku – to znamená po pripísaní peňazí na účet Poskytovateľa. V prípade, že Používateľ službu uhradí prostredníctvom platobnej/ kreditnej karty cez platobný portál, bude mať služby sprístupnené momentom potvrdenia platby.
 5. Služby podľa tohto článku je možné predplatiť na obdobie najmenej 10 (slovom desať) dní. Doba počas ktorej budú služby Používateľovi prístupné, začína plynúť odo dňa riadnej úhrady poplatku za služby.

III. Platba a predplatné

 1. Za sprístupnenie služieb podľa čl. II. týchto obchodných podmienok si Prevádzkovateľ účtuje poplatok v zmysle aktuálneho cenníka zverejneného na internetovej stránke Prevádzkovateľa.
 2. Podmienkou pre úhradu poplatku za Služby je oboznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami a vyjadrenie Používateľovho súhlasu s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Používateľ uhradí poplatok podľa pokynov Poskytovateľa na jeho internetovej stránke.
 4. Poplatok podľa predchádzajúcich bodov je možné uhradiť:
  1. prostredníctvom bankového prevodu na účet v zmysle pokynov Prevádzkovateľa
  2. platobnou/ kreditnou kartou cez platobný portál TrustPay

IV. Odstúpenie od zmluvy a zrušenie zmluvy

 1. V prípade že zaplatené služby nie sú dostupné z dôvodov technických závad u predávajúceho, má kupujúci nárok na poskytnutie rovnakej služby v rozsahu a dobe, počas ktorej nebola zaplatená služba pre užívateľa dostupná. V prípade že s tým kupujúci nebude súhlasiť, bude mu kúpna cena vrátená na ním uvedený účet.
 2. Poskytovateľ môže aj trvale zrušiť prístup registrovaného užívateľa k plateným kurzom ak:
  1. Používateľ bude akýmkoľvek spôsobom zasahovať do obsahu stránky www.photovia.sk.
  2. Používateľ sa bude snažiť obsah stránky akýmkoľvek spôsobom sťahovať, kopírovať, rozmnožovať a šíriť.
  3. Používateľ pri registrácii poskytol klamlivé informácie.
  4. Používateľ poskytne prístupové údaje druhým osobám, ktorým umožní neoprávnený prístup na stránku poskytovateľa.
 3. Pri zrušení registrácie Používateľovi nevzniká nárok na vrátenie finančnej čiastky, ani jej pomernej časti.
 4. Platnosť zmluvy končí uplynutím doby, na ktorú bola zmluva v zmysle týchto obchodných podmienok uzatvorená.

V. Ostatné ustanovenia

 1. Objednané služby sú určené pre osobnú potrebu fyzickým osobám, ktoré tieto služby nepoužijú na priamy, alebo nepriamy obchodný prospech. Všetky práva, predovšetkým autorské právo, licenčné právo a priemyselné ochranné právo sú vo výhradnom vlastníctve Poskytovateľa a sú chránené autorským zákonom. Všetky práva sú vyhradené, najmä právo na kopírovanie, distribúciu a preklad. Žiadna časť diela nesmie byť akoukoľvek formou (tlačou, fotokópiou, elektronickým alebo iným spôsobom) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa reprodukovaná alebo s použitím elektronických off-line systémov ukladaná do pamäti, spracovaná či šírená.
 2. Osobné údaje Používateľa sú predmetom ochrany zo strany Poskytovateľa, v súlade s príslušnými ustanoveniami a zákonmi o ochrane osobných údajov.
 3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za kvalitu prenosového záznamu z dôvodu nedostatočného hardwarového a softwarového vybavenia Používateľa.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje z dôležitých dôvodov zmenu Všeobecných podmienok.

VI. Sankcie

 1. Za každé porušenie, uvedené v článku IV. bod 2. týchto obchodných podmienok si Poskytovateľ uplatní náhradu škody voči osobe, ktorá svojim jednaním zapríčinila jej vznik.

VII. Záverečné ustanovenie

 1. Ja, Používateľ som bol oboznámený a súhlasím s tým, že mnou poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingový výskum, teleslužby, reklamu a nadviazanie obchodov pre existujúce i budúce produkty, prípadne služby. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám. Bol som upozornený na skutočnosť, že moje osobné údaje môžem nechať kedykoľvek zmeniť alebo vymazať.